Tájékoztató a Poecilotheria nembe tartozó madárpókok CITES II. függelékébe történő felvételével kapcsolatos tudnivalókról

image description
image description

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) Részes Feleinek 18. Konferenciáján döntés született madárpókok közül a Poecilotheria nembe tartozó valamennyi faj CITES II. függelékbe történő felvételéről.

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) Részes Feleinek 2019. augusztus 17 és 28. között megrendezett 18. Konferenciáján (továbbiakban: CoP 18) – számos, az Egyezmény függelékeit érintő módosítás között – döntés született madárpókok közül a Poecilotheria nembe tartozó valamennyi faj CITES II. függelékbe történő felvételéről. Az átsorolás szükségességéről, a döntés szakmai hátteréről angol nyelven az alábbi linken kaphat részletes tájékoztatást.

Jelen tájékoztatás célja, hogy átláthatóvá tegye a Poecilotheria nembe tartozó madárpókok nemzetközi kereskedelemének szabályozásában bekövetkező változásokat, a faj példányainak Európai Unió területére történő behozatalával, a területéről történő kivitellel, valamint az Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatban.

Főszabályként elmondható hogy a Poecilotheria nembe tartozó madárpókokra ugyanazok a szabályok lesznek érvényesek mint jelenleg a madárpókfélék (Theraphosidae) közül a már korábban a CITES hatálya alá kerülő az Aphonopelma albiceps, az Aphonopelma pallidum és a Brachypelma nembe tartozó fajokra is.Mikor lép hatályba a fajt érintő módosítás?

A CITES függelékek módosítása nemzetközi szinten 2019. november 26-án lépett hatályba.

A módosítások európai uniós jogrendszerbe történő átültetése, vagyis a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletbe (továbbiakban: 338/97/EK Tanácsi rendelet) történő átvezetése 2019. december 11-én történik meg, melyek hatálybalépésének időpontja 2019. december 14-e és az EU-n belüli kereskedelmi szabályok ez időponttól lesznek érvényesek.

Hogyan változtak a Poecilotheria nembe tartozó madárpókok EU-ból történő kivitelére, illetve EU-ba történő behozatalára vonatkozó szabályok?

Kivitel (a 338/97/EK Tanácsi rendelet 5. cikkével összhangban):

Harmadik országba történő kivitel esetén a kivitelhez a továbbiakban CITES export engedélyre (vagy re-export bizonylatra) van szükség. Az engedély kiállításához az eladónak dokumentummal kell tudnia igazolni, hogy a példány megszerzése a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokra vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával történt.

Behozatal (a 338/97/EK Tanácsi rendelet 4. cikkével összhangban):

Harmadik országból történő behozatal esetén a behozatalhoz a továbbiakban a kiviteli ország igazgatási hatósága által kiállított CITES export engedély (vagy re-export bizonylatra), illetve a behozatali Európai Uniós tagállam igazgatási hatósága (Magyarországon az Agrárminisztérium) által kiállított CITES import engedély együttes meglétére és bemutatására van szükség. Az import engedély kiállításához az eladónak a már kiállított exportengedély másolatával kell tudnia igazolni, hogy a példány megszerzése a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajokra vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával történt.

Mi fog változni Poecilotheria nembe tartozó madárpókok EU-n belüli kereskedelmével (a 338/97/EK Tanácsi rendelet 8. cikkével összhangban) kapcsolatban

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK Bizottsági rendelet (továbbiakban: 865/2006/EK rendelet) 48. cikk (5) bekezdésé értelmében a 48. cikk (1) bekezdésben említett tilalmakat kell alkalmazni a B. mellékletben felsorolt fajok példányaira is, kivéve ha az érintett tagállam illetékes hatósága számára bizonyítani lehet, hogy az ilyen példányok beszerzése és – amennyiben azok a Közösség területén kívülről származnak – behozatala a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályokkal összhangban történt, azaz azokat vagy még 2019. november 26 előtt, vagy ezen dátum után az e dokumentumban ismertetett módon szerezték be.

Amennyiben a Poecilotheria nembe tartozó madárpókokat Magyarországon, vagy az EU területén belül kívánja beszerezni, értékesíteni, tartani, vagy szaporítani, az állat(ok)nak olyan dokumentummal kell rendelkeznie, amellyel igazolható a jogszerű eredet(ük). Bár az eredetet igazoló dokumentumra vonatkozóan nincsen egységes rendszer, – az eredet igazolására alkalmas az adásvételi szerződés, a számla, vagy egyéb igazolás – javasoljuk a jövőben az Aphonopelma albiceps, az Aphonopelma pallidum és a Brachypelma nembe tartozó fajokhoz hasonlóan – a B mellékletes fajok kereskedelméhez nyomtatvány használatát, melyet a dokumentum tárból is le tudnak tölteni. Bármely dokumentum szolgálja is az igazolás célját, a dokumentumon feltétlen tüntessék fel a tenyésztő nevét és címét, a faj latin nevét, az állat eredetkódját (a 865/2006/EK rendelet IX. Mellékletének megfelelően), az állat egyedi jelölésének módját és számát (amennyiben jelölve van), születési idejét, nemét (amennyiben ismert), átadásának dátumát és az átadó hiteles aláírását. Amennyiben a szülő állatok eredete igazolt, a szaporulattal folytatott kereskedelmi tevékenység is megengedett.

Egy Poecilotheria nembe tartozó madárpók akkor tekinthető fogságban született, illetve szaporított példánynak, ha valamelyik illetékes igazgatási hatóság az adott tagállam illetékes tudományos hatóságával konzultálva meggyőződik arról, hogy teljesültek az alábbi feltételek (865/2006/EK rendelet 54. cikk):

a példány olyan utód, vagy annak leszármazottja, amely ellenőrzött környezetben született, ivaros szaporodás esetében olyan szülők utóda, amelyek párosodása vagy ivarsejtjeik egyesítése ellenőrzött környezetben történt;

a tenyészállományt a megszerzéskor hatályos jogszabályi előírások betartása mellett hozták létre olyan módon, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából;

a tenyészállományt vadonból származó példányok befogása nélkül tartják fenn, állatok, tojások vagy ivarsejtek eseti bevitele kivételével, amely a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett olyan módon történik,, amely nem káros az adott faj vadonban történő túlélése szempontjából, és kizárólag a következő célokból történik:

  1. a káros beltenyésztés megelőzése vagy enyhítése céljából, az ilyen bevitel mértékét az új genetikai anyag iránti szükséglet határozza meg;
  2. az elkobzott állatoknak a 338/97/EK rendelet 16. cikkének (3) bekezdése szerint történő elhelyezése céljából; vagy
  3. kivételesen, tenyészállományként történő felhasználás céljából;
  4. a tenyészállomány maga hozott létre ellenőrzött környezetben második vagy további generációs utódot, vagy azt oly módon kezelik, ami bizonyítottan képes ellenőrzött környezetben második generációs utódok megbízható létrehozására.

Mivel ezek a madárpókok, a többi, már korábban a CITES hatálya alá került pókfajhoz hasonlóan, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Kormány rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. § 1) bekezdése alapján nem bejelentés kötelesek példányok, Magyarországon a vásárlás, eladás, vagy a szaporulat létrejötte után hatósági ügyintézés és így e téren további teendője nincsen, részükre a Kormány rendelet 6. § szerinti származási igazolást vagy a 7. § szerinti tenyésztői bizonylatot a hatóságok nem állítanak ki.

Mivel az említett madárpók-fajok nem bejelentés kötelesek, a Kormányrendelet 7. § (1) bekezdése szerinti tenyésztési napló vezetése sem szükséges, azonban a szaporulat eredetének minél hitelesebb igazolásához érdemes a születés időpontjáról, és a kikelt utódok számáról nyilvántartást vezetni.

Javasoljuk, hogy további kérdés esetén, egyedi tranzakciókat megelőzően szükség esetén keressék az Agrárminisztérium CITES igazgatási hatóságát az e honlapon található elérhetőségek valamelyikén.